Skip to main content
Image

Opći uvjeti poslovanja Bastion Holding BV

Opći uvjeti poslovanja Bastion Holding BV

Verzija: 1.2
Datum: 24 siječnja 2023

Članak 1. Definicije

U ovim općim uvjetima, kao i svim ponudama, ugovorima ili sklapanju ugovora na koje se ovi opći uvjeti odnose, primjenjuju se sljedeće definicije:

1.1. Bastion Hoteli: sve podružnice privatnog društva Bastion Holding BV, u Nizozemskoj i izvan nje, kao i sve tvrtke i tvrtke povezane s Bastion Holding BV, podružnice i tvrtke, bez obzira na naziv.

1.2.Usluge: u najširem smislu riječi, pružanje smještaja od strane Bastion Hotela i/ili pružanje (sobnog) prostora i/ili hrane i/ili pića uz sve povezane aktivnosti i/ili usluge.

1.3. Gost: osoba(e) kojoj Bastion Hoteli moraju pružiti Usluge na temelju ugovora sklopljenog s Kupcem. Gdje se u ovim uvjetima i odredbama spominje izraz Gost, to također uključuje osobu(e) koja prati ili prati Gosta. Osim ako je izričito drugačije navedeno u ovim uvjetima i odredbama, Gost ili Kupac znači i Gost i Kupac.

1.4. Kupac: fizička ili pravna osoba koja je s Bastion Hotelima sklopila ugovor o pružanju usluga. Pod kupcem se podrazumijeva i posrednik koji je sklopio ugovor o pružanju usluga, bilo u ime njegovih/njezinih odnosa ili ne. Fizička osoba koja ne djeluje u obavljanju svoje profesije ili poslovanja također se u ovim uvjetima naziva potrošačem.

1.5. Hotelski ugovor: ugovor sklopljen između Bastion Hotela i Korisnika prema kojem Bastion Hoteli, uz plaćanje od strane Korisnika ili Gosta, pružaju Usluge za tog Korisnika i/ili Gosta(e). Gdje se u ovim uvjetima i odredbama nazivaju Hotelski ugovor, to također uključuje bilo koji drugi ugovor na koji su ovi uvjeti i odredbe proglašeni primjenjivima. Ovi se uvjeti primjenjuju i na kupce koji su sklopili hotelski ugovor preko posrednika.

1.6. Online rezervacija: rezervacija napravljena korištenjem obrasca za rezervaciju za sklapanje hotelskog ugovora koji je dostupan na web stranici Bastion Hotels (www.bastionhotels.nl, www.bastionhotels.com, www.bestwesternschiphoairport.nl). Online rezervacije napravljene putem drugih web stranica (posrednika) mogu imati različite uvjete i odredbe i nisu obuhvaćene Online rezervacijom kako je navedeno u ovim uvjetima i odredbama.

1.7. Rezervacija: Ugovor o hotelu koji su u pisanoj formi sklopili Kupac i Hoteli Bastion, pri čemu se između Korisnika i hotela Bastion utvrđuje u kojem razdoblju i pod kojim uvjetima će se Ugovor o hotelu zaključiti.

Članak 2. Primjenjivost ovih uvjeta

2.1. Ovi opći uvjeti odnose se na sve ponude, ugovore i sklapanje ugovora s Bastion Hotelima.

2.2. Ponude, ugovori ili sklapanje ugovora koji odstupaju od ovih općih uvjeta vrijede samo ako su izričito dogovoreni s Bastion Hotelima u pisanom obliku. U tom slučaju, odstupanje se odnosi samo na relevantnu ponudu, sporazum ili sklapanje ugovora.

2.3. Osim ako nije unaprijed, izričito i pisanim putem obaviješten Bastion Hotelima i potvrđen od strane Bastion Hotela, Gost, Kupac ili bilo koja druga (pravna) osoba suglasni su s ovim Općim uvjetima.

Članak 3. Sklapanje hotelskog ugovora

3.1. Sve ponude za sklapanje Hotelskog ugovora Bastion Hotela su bez obveze i u svakom slučaju vrijede samo u mjeri u kojoj je kapacitet Bastion Hotela dovoljan. U slučaju online rezervacije, pretpostavlja se da je ponuda što aktualnija.

3.2. U slučaju da je Kupac prihvatio ponudu, a čini se da kapacitet Bastion Hotela nije dovoljan, Bastion Hoteli imaju pravo, u roku od 5 dana prije prvog noćenja ili kasnije, ako se od Bastion Hotela ne može razumno očekivati da će pozvati se na gore opisanu odredbu u članku 3.1 i može promijeniti ili otkazati Hotelski ugovor. Međutim, prvo će se tražiti rješenje u skladu s odredbama članka 4.4 u vezi s promjenama.

3.3. Rezervacija je konačna tek nakon što je rezervaciju pisanim putem potvrdili Kupac ili Bastion Hoteli.

3.4. Hotelski ugovor putem Online rezervacije sklopljen je u trenutku kada Korisnik prihvati ponudu podnošenjem obrasca za rezervaciju. Bastion Hotels će potvrditi primitak ove prijave putem e-pošte. Korisnik uvijek može raskinuti Hotelski ugovor bez potvrde. To je u suprotnosti s člankom 3.3.

3.5. Svaki hotelski ugovor koji je sklopio Korisnik smatra se da je djelomično sklopljen na trošak i rizik ovog Korisnika. Svako plaćanje od strane gosta će osloboditi Korisnika u istoj mjeri.

3.6. Osim ako nije izričito dogovoreno u pisanom obliku, Bastion Hoteli ne duguju Klijentu nikakvu proviziju ili proviziju, bez obzira na ime.

3.7. Ne dovodeći u pitanje ostale odredbe ovih uvjeta, Bastion Hoteli mogu dodijeliti pravo opcije Kupcu (nositelju opcije) u slučaju Grupe. Takvo pravo izbora može se dodijeliti samo u pisanom obliku. Ako drugi Kupac također ponudi Bastion Hotelima za Ugovor o hotelima, Bastion Hoteli će o tome obavijestiti nositelja opcije. Opciono pravo prestaje da postoji ako nositelj opcije nije obavijestio Bastion Hotele u roku koji je naveo Bastion Hotels da želi iskoristiti pravo opcije.

3.8. Ne dovodeći u pitanje odredbe ovog članka, Bastion Hotels ima pravo otkazati (Online) rezervaciju ako se gost ne javi prvog dana rezervacije do 12:00 sati. To ne utječe na obvezu plaćanja. Ova odredba se ne primjenjuje ako Kupac daje jamstvo plaćanja za rezervirano razdoblje.

3.9. U slučaju promjene datuma dolaska i/ili odlaska, izvorna, konačna Rezervacija će biti ukinuta, a nova konačna Rezervacija bit će napravljena u međusobnom savjetovanju.

3.10. Bastion Hotels prikuplja podatke na web stranici s najvećom pažnjom, no tijekom prijenosa podataka i/ili zbog tehničkih kvarova ili drugih okolnosti može doći do netočnosti podataka i/ili podataka. Sve online rezervacije podložne su očitim promjenama i/ili pogreškama. Ako promjene i/ili pogreške iz ovog stavka dovedu do promjene cijene, Kupac ima pravo na otkaz bez naknade.

Članak 4. Obveze hotela Bastion

4.1. Bastion Hoteli će ugovoreni smještaj staviti na raspolaganje Gostu tijekom dogovorenog razdoblja i/ili pružiti ugovorene Usluge u skladu sa standardima kvalitete koji se primjenjuju u Bastion Hotelima.

4.2. Odredba kao gore u članku 4.1. opisano ne vrijedi:
a. u slučaju više sile kako je opisano u ovim uvjetima i odredbama u članku o višoj sili (članak 9.);
b. ako se Gost ne pojavi ili kasni više od pola sata;
c. ako avansi ili privremene uplate iz članka 7. nisu uplaćene ili nisu uplaćene na vrijeme od strane Kupca;
d. ako Kupac iz bilo kojeg razloga ne ispunjava ili ne ispunjava u potpunosti obveze koje Korisnik ima prema Bastion Hotelima.

4.3. Osim ako nije drugačije dogovoreno u pisanom obliku, Bastion Hoteli će gostu staviti na raspolaganje smještaj od 14 sati na dan dolaska do 12 sati na dan odlaska.

4.4. Bastion Hotels ima pravo ponuditi Gostu drugi hotelski smještaj od onog koji bi bio dostupan prema Hotelskom ugovoru. U slučaju da je to nezgodno za Gosta, Gost ili Kupac ima pravo odmah raskinuti Hotelski ugovor. U slučaju da je hotelski smještaj koji je ponudio i prihvatio Kupac ili Gost jeftiniji od izvornog smještaja, Bastion Hotels će iznos uštede staviti na raspolaganje Gostu ili Kupcu. Bastion Hoteli ni pod kojim uvjetima neće biti obvezni platiti daljnju naknadu.

Članak 5. Grupne rezervacije

5.1. Od deset soba, Rezervacija spada u grupne rezervacije. Odredbe o grupnim rezervacijama vrijede ne dovodeći u pitanje odredbe ovih uvjeta. U slučaju sukoba između odredbi, mjerodavne će biti odredbe ovog članka.

5.2. Za grupnu rezervaciju gost može izvršiti tzv. izbornu rezervaciju. Fakultativna rezervacija se vrši tek nakon pisane potvrde. Fakultativna rezervacija se može zadržati najviše 1 mjesec prije datuma dolaska. Osim ako nije izričito dogovoreno u pisanom obliku, neobavezna rezervacija automatski ističe.

5.3. Konačna rezervacija je napravljena tek nakon što ju je Kupac pismeno potvrdio i kada je Bastion Hotels pismeno potvrdio Kupcu.

5.4. Za grupnu rezervaciju gost može prvotno definitivno rezervirani broj soba besplatno smanjiti za 10% do 12:00 sati dan prije dolaska.

5.5. Povećanje prvotno definitivno rezerviranog broja soba moguće je samo u dogovoru s Bastion Hotels. Bastion Hotels ni na koji način nije odgovoran za povećanje, bez konzultacija, prvotno definitivno rezerviranog broja soba.

5.6. U slučaju potpunog otkazivanja konačne rezervacije do 1 mjeseca prije dolaska, neće se naplatiti nikakvi troškovi. U slučaju potpunog otkazivanja definitivne rezervacije od 1 mjeseca do 1 tjedna prije datuma dolaska, gost je dužan nadoknaditi 50% na temelju smještajaBastion Hotels. U slučaju potpunog otkazivanja konačne rezervacije manje od 1 tjedna prije datuma dolaska, gost je dužan nadoknaditi 100% Bastion Hotels na temelju smještaja i svih rezerviranih grupnih večera. Što se tiče grupnih rezervacija, Kupac će osigurati da Bastion Hotels posjeduju popis imena gostiju najkasnije 7 radnih dana prije datuma dolaska.

5.7. Najmanje 1 mjesec prije datuma dolaska, 100% ukupne vrijednosti rezervacije mora biti zajamčeno u Bastion Hotels.
Predujam mora biti uplaćen na bankovni račun Bastion Hotels 1 mjesec prije datuma dolaska. Jamstvo kreditne kartice mora jamčiti ukupnu vrijednost rezervacije najmanje 1 mjesec prije datuma dolaska. Ovo ne vrijedi ako Kupac ima važeći broj dužnika kod Bastion Hotels.

5.8. Ako se datum dolaska i/ili odlaska potpune konačne rezervacije promijeni, izvorni datumi će se poništiti, a konačna će se rezervacija pomaknuti na željene datume u međusobnom dogovoru, na temelju raspoloživosti. Ako dostupnost to ne dopušta, automatski prestajete vrijediti u uvjetima otkazivanja (članak 5.6.)

5.9. Ako Kupac i dalje nije u skladu s prethodnim člancima, Bastion Hotels će konačnu rezervaciju smatrati otkazanom. Ovo otkazivanje smatrat će se otkazivanjem konačne rezervacije od strane Korisnika (članak 5.6). Kupac ostaje dužan platiti naknadu za otkazivanje Bastion Hotels.

Članak 6. Otkazivanje

6.1. Odredbe ovog članka primjenjuju se ne dovodeći u pitanje ostale odredbe ovih uvjeta. Odredbe ovog članka ne dovode u pitanje odgovornost Kupca i/ili trećih strana prema običajnom pravu.

6.2. Hotelski ugovor je neopoziv i ne može se otkazati.

6.3. Konkretno za online rezervacije, ne postoji pravo poništavanja za potrošače, u skladu s člankom 6:230p nizozemskog građanskog zakona.

6.4. Ako se primjenjuje određeno pravilo o otkazivanju i/ili se spominje na web stranici Bastion Hotela, to će se smatrati stalnim dijelom ponude i to se odnosi na odredbe ovog članka o neopozivosti. Kupac tada ima mogućnost otkazivanja kao što je navedeno na web stranici bastion Hotels. Ako se Kupac već prijavio online, otkazivanje više nikada nije moguće, osim ako nije drugačije navedeno.

6.5. Otkazivanje se mora izvršiti u pisanom obliku, uključujući online putem odgovarajućeg alata/obrasca (www.bastionhotel.nl), e-poštom i datirati.

6.6. Sukladno odredbama o grupnim rezervacijama (članak 5.), osim ako nije drugačije dogovoreno u pisanom obliku, Rezervacija se može otkazati bez naknade do podneva prije dana dolaska.

Članak 7. Cijene i plaćanje

7.1. Cijene mogu varirati ovisno o vrsti smještaja, danu, vremenu rezervacije, uvjetima plaćanja i otkaznim uvjetima.

7.2. Klijent duguje Bastion Hotelima iznose navedene u Hotelskom ugovoru. Gost je u svakom trenutku solidarno odgovoran za plaćanje ukupnih troškova boravka. Bastion Hoteli mogu naplatiti dodatnu naknadu Klijentu i/ili Gostu za posebne usluge kao što je korištenje parkirne garaže, telefona, sefa itd. Troškovi su jasno navedeni.

7.3. Sve račune, uključujući račune za otkazivanje ili nedolazak, Kupac i/ili Gost će platiti u gotovini ili, ako je izričito dogovoreno, u roku od 14 dana od datuma fakture. Kao mjesto plaćanja označena je relevantna lokacija hotela Bastion na koju se faktura odnosi.

7.4. Smatra se da je Kupac u ime svakog gosta sklopio Hotelski ugovor ili bilo koji drugi ugovor. Pojavljivanjem Gost ukazuje da je Kupac bio ovlašten zastupati ga u tom pogledu.

7.5. Plaćanje se vrši u eurima. Ako Bastion Hoteli prihvaćaju plaćanje u stranoj valuti, primjenjivat će se tržišni tečaj koji je u to vrijeme primjenjiv. Bastion Hoteli imaju pravo naplatiti najviše 10% iznosa u stranoj valuti kao administrativne troškove u slučaju plaćanja u stranoj valuti.

7.6. Bastion Hotels ima pravo odbiti čekove, žiro platne kartice i druga slična sredstva plaćanja, ili druga sredstva plaćanja osim gore navedenih, ili priložiti određene uvjete njihovom prihvaćanju. Nadalje, na hotelima bastion ovisi koji će načini plaćanja biti ponuđeni. U slučaju online rezervacije, opcije plaćanja bit će blagovremeno priopćene prije sklapanja ugovora. Bastion Hotels ima pravo zahtijevati (dio) predujam. To se odnosi na sve vrste rezervacija i taj se iznos u konačnici podmiruje s konačnim iznosom koji treba platiti. U slučaju otkazivanja, već uplaćeni iznos bit će vraćen u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 14 dana.

7.7. Ako Gost/Kupac koristi usluge Bastion Hotels tijekom svog boravka, Bastion Hotels ima pravo već zatražiti plaćanje za kupljene Usluge.

7.8. Ako Gost/Kupac ne ispuni svoje obveze plaćanja na vrijeme, bit će obaviješteni o kašnjenju plaćanja od strane Bastion Hotela i Bastion Hotela dali su Korisniku rok od 14 dana da još uvijek ispuni svoje obveze plaćanja. , nakon uplate nije izvršena u ovom roku od 14 dana, na iznos koji još uvijek duguje platit će se zakonska kamata, a Bastion Hotels ima pravo naplatiti troškove izvansudske naplate koje je pretrpio. Ovi troškovi naplate iznose najviše: 15% na nepodmirene iznose do 2.500 €; 10% na sljedećih 2.500 € i 5% na sljedećih 5.000 € uz minimalno 40 €, =. Bastion Hoteli mogu odstupiti od navedenih iznosa i postotaka u korist Klijenta.

Članak 8. Odgovornost

8.1. Ovaj članak se primjenjuje samo ako je Kupac (pravna) osoba koja djeluje u obavljanju svoje profesije ili poslovanja. U slučaju potrošača-kupca, odgovornost Bastion Hotela ograničena je u mjeri dopuštenoj zakonom.

8.2. Osim ako postoji namjera ili grubi nemar od strane Bastion Hotela, Bastion Hoteli ne prihvaća nikakvu odgovornost u bilo kojem obliku.

8.3. Osim ako postoji namjera ili grubi nemar od strane Bastion Hotela, Bastion Hoteli ne prihvaćaju nikakvu odgovornost za štetu nanesenu ili s vozilima Gosta.

8.4. Osim ako postoji namjera ili grubi nemar od strane Bastion Hotela, Bastion Hoteli ne prihvaća nikakvu odgovornost za štetu koja nastane izravno ili neizravno bilo kome ili bilo čemu kao izravna ili neizravna posljedica bilo kakvog kvara ili bilo čega u, u ili na bilo kojoj pokretnoj ili nepokretnoj stvari imovine čiji je Bastion Hotels vlasnik, zakupnik ili zakupnik ili koja je na drugi način dostupna Bastion Hotelima.

8.5. Obveza Bastion Hotela nikada neće premašiti vrijednost Hotelskog ugovora ili naknadu štete koju pokriva osiguravajuće društvo Bastion Hotela ili štetu koju nadoknađuje bilo koja treća strana Bastion Hotelima.

8.6. Bastion Hotels je u potpunosti obeštećen od strane Klijenta u vezi s bilo kojim zahtjevom, ili bilo kojim imenom, koji Gost i/ili bilo koja treća strana tvrdi ili može podnijeti protiv Bastion Hotela u pogledu zahtjeva, u najširem smislu riječi, Hotelski ugovor ili bilo koji drugi ugovor koji je sklopio Korisnik. Ova obveza obeštećenja odnosi se i na Hotelski ugovor ako je raskinut u cijelosti ili djelomično iz bilo kojeg razloga.
Članak 9. Viša sila

9.1. Viša sila uključuje: bolest osoblja koja razumno onemogućuje poslovanje, rat, ratnu opasnost, nerede, štrajkove ili industrijsku okupaciju, štetu od vode, zlostavljanje, terorizam, požar, poplave, vladine mjere.

9.2. U slučaju više sile, Bastion Hoteli mogu ili otkazati ili suspendirati ugovor. U tom slučaju nema obveze od strane Bastion Hotela nadoknaditi bilo kakvu štetu.

9.3. Navedeno se također primjenjuje ako se viša sila dogodi s osobama i/ili uslugama i/ili institucijama koje Bastion Hoteli koristi u izvršavanju Hotelskog ugovora ili bilo kojeg drugog ugovora. To također uključuje ono što se događa gore navedenim osobama i/ili službama i/ili institucijama kao suspenzivni ili rezolutivni uvjet ili neispunjenje prethodno navedenih osoba i/ili službi i/ili institucija. Bastion Hotels nije dužan dokazivati svoj utjecaj na svoje poslovanje.

9.4. Članak 9. primjenjuje se samo ako je Kupac (pravna) osoba koja djeluje u obavljanju svoje profesije ili poslovanja. U slučaju potrošača-kupca, postoji samo viša sila u mjeri u kojoj je to zakonski moguće.

Članak 10. Mjerodavno pravo i sporovi

10.1. Nizozemski zakon primjenjuje se na sve ugovore, bez obzira na naziv.

10.2. U skladu s niže navedenim odredbama i osim ako se tome protive obvezne zakonske odredbe (kao što je u vezi sa potrošačkim sporovima), sve sporove koji mogu proizaći iz sporazuma na koji se ovi uvjeti primjenjuju, u cijelosti ili djelomično, rješavat će sud u Utrechtu, osim ako Bastion Hotels preferira daje sucu prebivališta Korisnika i/ili Gosta.

10.3. U slučaju spora koji, prema pravilima nizozemskog procesnog prava, spada u apsolutnu nadležnost okružnog suda, podokružnog suda, ovaj će spor rješavati isključivo nadležni sud, podokrug.

10.4. Bilo kakva nevaljanost jedne ili više odredbi u uvjetima ne utječe na valjanost ostalih odredbi. Ako se odredba, iz bilo kojeg razloga, pokaže nevažećom, smatra se da su Bastion Hoteli i korisnik i/ili gost dogovorili valjanu odredbu koja je što je moguće bliža nevažećoj odredbi po opsegu i opsegu.

Opće uvjete poslovanja preuzmite u PDF -u.

Najniža cijena je zajamčena

Rezervacijom na Bastionhotels.nl jamčimo vam najnižu cijenu

Besplatno parkiranje

Bastion Hoteli uvijek imaju parkirna mjesta. Parking je besplatan u gotovo svim našim hotelima.

Besplatni WiFi

Besplatan wifi u svim hotelima Bastion, uključujući sobe

Plaćajte sigurno online, računom ili kreditnom karticom.
  • Ideal
  • Visa
  • Mastercard
  • American Express
  • Sofort
  • Mister Cash
  • CBC
  • JCB
  • Paypal
  • Maestro