Skip to main content
Image

Generelle vilkår og betingelser Bastion Holding BV

Generelle vilkår og betingelser Bastion Holding BV

Versjon: 1.2
Dato: 24. Jan 2023

Artikkel 1. Definisjoner

I disse generelle vilkårene samt alle tilbud, avtaler eller inngåelse av avtaler som disse generelle vilkårene gjelder for, gjelder følgende definisjoner:

1.1. Bastion Hotels: alle filialer av det private aksjeselskapet Bastion Holding BV, både i og utenfor Nederland, samt alle selskaper og selskaper tilknyttet Bastion Holding BV, datterselskaper og selskaper, uansett navn.

1.2.Tjenester: i ordets bredeste forstand, levering av overnatting og/eller tilbud av (rom)plass og/eller mat og/eller drikke med alle tilhørende aktiviteter og/eller tjenester fra Bastion Hotels.

1.3. Gjest: personen(e) som Bastion Hotels skal levere tjenestene til på grunnlag av en avtale inngått med en kunde. Der det i disse vilkårene og betingelsene refereres til begrepet gjest, inkluderer dette også personen(e) som følger med eller følger med gjesten. Med mindre annet er uttrykkelig angitt i disse vilkårene og betingelsene, betyr gjest eller kunde både gjesten og kunden.

1.4. Kunde: den fysiske eller juridiske personen som har inngått en avtale med Bastion Hotels om levering av tjenester. Med Kunden menes også mellommannen som har inngått en avtale om levering av Tjenestene, enten i navnet til hans/hennes relasjoner. En fysisk person som ikke handler i utøvelsen av sitt yrke eller virksomhet, omtales også som Forbruker i disse vilkårene.

1.5. Hotellavtale: avtalen inngått mellom Bastion Hotels og kunden hvor Bastion Hotels, mot betaling fra kunden eller gjesten, leverer tjenester for kunden og/eller gjesten(e). Der det i disse vilkårene og betingelsene omtales som hotellavtale, inkluderer dette også enhver annen avtale som disse vilkårene og betingelsene er erklært gjeldende for. Disse vilkårene gjelder også for kunder som har inngått en hotellavtale gjennom en mellommann.

1.6. Online reservasjon: reservasjonen som er gjort ved å bruke reservasjonsskjemaet for å inngå en hotellavtale som er tilgjengelig på nettstedet til Bastion Hotels (www.bastionhotels.nl, www.bastionhotels.com, www.bestwesternschipholairport.nl). Online reservasjoner gjort gjennom andre nettsteder (formidlere) kan ha andre vilkår og betingelser og dekkes ikke av en online reservasjon som referert til i disse vilkårene og betingelsene.

1.7. Reservasjon: Hotellavtalen inngått skriftlig av Kunden og Bastion Hotels, hvor det er etablert mellom Kunden og Bastion Hotels i hvilken periode og under hvilke betingelser Hotellavtalen vil bli utført.

Artikkel 2. Anvendelse av disse vilkårene og betingelsene

2.1. Disse generelle vilkårene gjelder for alle tilbud, avtaler og inngåelse av avtaler med Bastion Hotels.

2.2. Tilbud, avtaler eller inngåelse av avtaler som avviker fra disse generelle vilkårene er kun gyldige dersom det er uttrykkelig skriftlig avtalt med Bastion Hotels. I så fall gjelder avviket kun det aktuelle tilbudet, avtalen eller avtaleinngåelsen.

2.3. Med mindre det er varslet på forhånd, uttrykkelig og skriftlig til Bastion Hotels og bekreftet av Bastion Hotels, samtykker gjesten, kunden eller enhver annen (juridisk) person i disse generelle vilkårene.

Artikkel 3. Inngåelse av hotellavtalen

3.1. Alle tilbud om inngåelse av en hotellavtale fra Bastion Hotel er uforpliktende og gjelder i alle fall kun i den grad kapasiteten til Bastion Hotels er tilstrekkelig. Ved en Online reservasjon forutsettes det at tilbudet er så aktuelt som mulig.

3.2. I tilfelle Kunden har akseptert et tilbud og kapasiteten til Bastion Hotels synes å være utilstrekkelig, har Bastion Hotels rett, innen en periode på 5 dager før første overnatting eller senere, dersom Bastion Hotels ikke med rimelighet kan forventes å påberope seg bestemmelsen som beskrevet ovenfor under artikkel 3.1 og kan endre eller kansellere hotellavtalen. Det vil imidlertid først søkes en løsning i henhold til bestemmelsene i artikkel 4.4 om endringer.

3.3 En reservasjon er først endelig etter at reservasjonen er bekreftet skriftlig av kunden eller av Bastion Hotels.

3.4. En hotellavtale ved hjelp av en onlinereservasjon inngås i det øyeblikket kunden aksepterer tilbudet ved å sende inn reservasjonsskjemaet. Bastion Hotels vil bekrefte mottak av denne innsendingen via e-post. Kunden kan alltid si opp Hotellavtalen uten bekreftelse. Dette er i strid med artikkel 3.3.

3.5. Hver hotellavtale som inngås av en kunde anses å være inngått delvis for denne kundens regning og risiko. Enhver betaling fra en gjest vil frigi kunden i samme grad.

3.6. Med mindre det er uttrykkelig skriftlig avtalt, skylder ikke Bastion Hotels en kunde noen provisjon eller provisjon, uansett navn.

3.7. Uten at det berører de andre bestemmelsene i disse vilkårene og betingelsene, kan Bastion Hotels gi en opsjonsrett til en Kunde (opsjonsinnehaveren) i tilfelle en gruppe. Slik opsjonsrett kan bare gis skriftlig. Dersom en annen Kunde også gir tilbud til Bastion Hotels om hotellavtale, vil Bastion Hotels informere opsjonsinnehaveren om dette. Opsjonsretten faller bort dersom opsjonsinnehaveren ikke har varslet Bastion Hotels innen fristen oppgitt av Bastion Hotels at de ønsker å benytte seg av opsjonsretten.

3.8. Uten at det berører bestemmelsene i denne artikkelen, har Bastion Hotels rett til å kansellere en (online) reservasjon dersom en gjest ikke har meldt seg på den første reservasjonsdagen innen kl. 12.00. Dette påvirker ikke betalingsplikten. Denne bestemmelsen gjelder ikke dersom Kunden stiller betalingsgaranti for den reserverte perioden.

3.9. Ved endring i ankomst- og/eller avreisedato vil den opprinnelige, definitive reservasjonen bortfalle, og en ny endelig reservasjon vil bli gjort i gjensidig samråd.

3.10. Bastion Hotels sammenstiller informasjonen på nettsiden med største forsiktighet, likevel under overføring av data og/eller på grunn av tekniske feil eller andre forhold, unøyaktigheter og/eller dataene kan være ufullstendige. Alle online-reservasjoner som gjøres er gjenstand for åpenbare endringer og/eller feil. Dersom endringer og/eller feil som nevnt i denne paragraf fører til prisendring, har Kunden krav på vederlagsfritt avbestilling.

Artikkel 4. Forpliktelser til Bastion Hotels

4.1. Bastion Hotels vil gjøre den avtalte innkvarteringen tilgjengelig for Gjesten i den avtalte perioden og/eller levere de avtalte tjenestene i samsvar med kvalitetsstandardene som gjelder innenfor Bastion Hotels.

4.2. Bestemmelsen som ovenfor under artikkel 4.1. beskrevet gjelder ikke:
a. i tilfelle force majeure som beskrevet i disse vilkårene og betingelsene i artikkelen om force majeure (artikkel 9);
b. hvis gjesten ikke dukker opp eller er mer enn en halv time forsinket;
c. hvis forskuddsbetalingene eller mellombetalingene nevnt i artikkel 7 ikke er betalt eller ikke er betalt i tide av kunden;
d. dersom Kunden ikke eller ikke fullt ut overholder de forpliktelser som Kunden har overfor Bastion Hotels, uansett årsak.

4.3. Med mindre annet er skriftlig avtalt, vil Bastion Hotels gjøre overnattingen tilgjengelig for Gjesten fra kl. 14.00 på ankomstdagen til kl. 12.00 på avreisedagen.

4.4. Bastion Hotels har rett til å tilby gjesten annen hotellovernatting enn det som ville blitt gjort tilgjengelig i henhold til hotellavtalen. I tilfelle dette er ubeleilig for gjesten, har gjesten eller kunden rett til å si opp Hotellavtalen med umiddelbar virkning. I tilfelle at hotellovernattingen som tilbys og aksepteres av kunden eller gjesten er billigere enn den opprinnelige innkvarteringen, vil Bastion Hotels gjøre beløpet av besparelsene tilgjengelig for gjesten eller kunden. Bastion Hotels vil under ingen omstendigheter være forpliktet til å betale ytterligere kompensasjon.

Artikkel 5. Gruppereservasjoner

5.1. Fra ti rom faller en reservasjon inn under gruppereservasjonene. Bestemmelsene om gruppereservasjoner gjelder uten at det berører bestemmelsene i disse vilkårene. I tilfelle konflikt mellom bestemmelser, skal bestemmelsene i denne artikkelen ha forrang.

5.2. En Kunde kan foreta en såkalt valgfri reservasjon for en gruppereservasjon. En valgfri reservasjon gjøres først etter at den er bekreftet skriftlig. En valgfri reservasjon kan holdes inntil maksimalt 1 måned før ankomstdato. Med mindre det er uttrykkelig skriftlig avtalt, vil en valgfri reservasjon da automatisk utløpe.

5.3. En endelig reservasjon gjøres først etter at den er skriftlig bekreftet av Kunden og er bekreftet skriftlig av Bastion Hotels overfor Kunden.

5.4. For en gruppereservasjon kan en kunde redusere det opprinnelige, definitivt reserverte antallet rom med 10 % gratis frem til kl. 12.00 dagen før ankomst.

5.5. En økning av det opprinnelig definitivt reserverte antall rom er kun mulig i samråd med Bastion Hotels. Bastion Hotels er på ingen måte ansvarlig for en økning, uten konsultasjon, av det opprinnelig definitivt reserverte antallet rom.

5.6. Ved fullstendig kansellering av en definitiv reservasjon inntil 1 måned før ankomst, vil ingen kostnader belastes. Ved fullstendig kansellering av en endelig reservasjon fra 1 måned til 1 uke før ankomstdato, er kunden forpliktet til å refundere 50 % basert på overnatting til Bastion Hotels. Fullstendig kansellering av en endelig reservasjon mindre enn 1 uke før ankomstdato, er kunden forpliktet til å refundere 100 % til Bastion Hotels på grunnlag av overnatting og eventuelle reserverte gruppemiddager. Når det gjelder gruppereservasjoner, skal Kunden sørge for at Bastion Hotels er i besittelse av navnelisten til Gjestene senest 7 virkedager før ankomstdato.

5.7. Minst 1 måned før ankomstdatoen må 100 % av den totale reservasjonsverdien garanteres på Bastion Hotels.
En forskuddsbetaling må krediteres bankkontoen til Bastion Hotels 1 måned før ankomstdatoen. En kredittkortgaranti må kunne garantere den totale reservasjonsverdien minst 1 måned før ankomstdatoen. Dette gjelder ikke dersom Kunden har gyldig debitornummer hos Bastion Hotels.

5.8. Hvis ankomst- og/eller avreisedatoen til en fullstendig endelig reservasjon endres, vil de opprinnelige datoene bli kansellert og den endelige reservasjonen flyttes til de ønskede datoene i gjensidig samråd, basert på tilgjengelighet. Hvis tilgjengeligheten ikke tillater dette, utløper du automatisk i kanselleringsvilkårene (artikkel 5.6)

5.9. Dersom Kunden fortsatt er i mislighold med hensyn til de tidligere artiklene, vil Bastion Hotels anse den endelige reservasjonen som kansellert. Denne kanselleringen vil bli betraktet som en kansellering av en endelig reservasjon av kunden (artikkel 5.6). Kunden er fortsatt forpliktet til å betale avbestillingsgebyret til Bastion Hotels.

Artikkel 6. Avbestilling

6.1. Bestemmelsene i denne artikkelen gjelder uten at det berører de andre bestemmelsene i disse vilkårene og betingelsene. Bestemmelsene i denne artikkelen berører ikke ansvaret til kunden og/eller tredjeparter i henhold til felles lov.

6.2. En hotellavtale er ugjenkallelig og kan ikke kanselleres.

6.3. Spesielt for online-reservasjoner er det ingen rett til oppløsning for forbrukere, i samsvar med artikkel 6:230p i den nederlandske sivilloven.

6.4. Dersom en spesifikk avbestillingsregel gjelder og/eller er nevnt på Bastion Hotels nettside, vil dette bli sett på som en permanent del av tilbudet og dette gjelder bestemmelsene i denne artikkelen om ugjenkallelighet. Kunden har da mulighet til å avbestille som angitt på bastion Hotels nettside. Hvis Kunden allerede har sjekket inn online, er avbestilling aldri mulig igjen, med mindre annet er spesifisert.

6.5. Avbestilling må gjøres skriftlig, inkludert online via egnet verktøy/skjema (www.bastionhotel.nl), via e-post og datert.

6.6. Med forbehold om bestemmelsene om gruppereservasjoner (artikkel 5), med mindre annet er skriftlig avtalt, kan en reservasjon kanselleres gratis frem til kl. 12.00 før ankomstdagen.

Artikkel 7. Priser og betaling

7.1. Prisene kan variere etter type overnatting, dag, tidspunkt for reservasjon, betalingsbetingelser og avbestillingsbetingelser.

7.2. Kunden skylder Bastion Hotels beløpene angitt i Hotellavtalen. Gjesten er til enhver tid medansvarlig for å betale de totale kostnadene for oppholdet. Bastion Hotels kan kreve en ekstra avgift til kunden og/eller gjesten for spesielle tjenester som bruk av parkeringshus, telefon, safe osv. Kostnader er tydelig kommunisert.

7.3. Alle regninger, inkludert regninger for kansellering eller manglende oppmøte, vil bli betalt av kunden og/eller gjesten kontant eller, hvis det er uttrykkelig avtalt, innen 14 dager etter fakturadato. Det relevante stedet for Bastion Hotels som fakturaen gjelder, er angitt som betalingssted.

7.4. Kunden anses å inngå hotellavtalen eller enhver annen avtale på vegne av hver gjest. Ved å møte opp indikerer gjesten at kunden var autorisert til å representere ham i denne forbindelse.

7.5. Betaling skjer i euro. Dersom Bastion Hotels aksepterer betaling i utenlandsk valuta, vil markedskursen gjeldende på det tidspunktet gjelde. Bastion Hotels har rett til å belaste maksimalt 10 % av beløpet i utenlandsk valuta som administrasjonskostnader ved betaling i utenlandsk valuta.

7.6. Bastion Hotels har rett til å nekte sjekk, girobetalingskort og andre lignende betalingsmidler, eller andre betalingsmidler enn de som er nevnt ovenfor, eller knytte visse vilkår til aksept av dette. Videre er det opp til bastion Hotels hvilke betalingsmåter som tilbys. Ved en online reservasjon vil betalingsalternativene bli kommunisert i god tid før avtalen inngås. Bastion Hotels har rett til å kreve (del av) forskuddsbetaling. Dette gjelder alle typer reservasjoner og dette beløpet avregnes til slutt med det endelige beløpet som skal betales. Ved avbestilling vil allerede innbetalt beløp bli refundert så raskt som mulig, senest innen 14 dager.

7.7. Dersom Gjest/Kunde benytter Bastion Hotels Services under oppholdet, har Bastion Hotels rett til allerede å kreve betaling for de kjøpte Tjenestene.

7.8. Dersom Gjesten/Kunden ikke oppfyller sin(e) betalingsforpliktelse(r) i tide, er han/hun, etter at Bastion Hotels har informert ham om forsinket betaling og Bastion Hotels har gitt Kunden en frist på 14 dager til fortsatt å oppfylle sine betalingsforpliktelser. , etter at betalingen ikke er foretatt innen denne 14-dagersperioden, vil lovpålagte renter påløpe det skyldige beløpet, og Bastion Hotels har rett til å belaste de utenrettslige inkassokostnadene som påløper. Disse innkrevingskostnadene utgjør maksimalt: 15 % på utestående beløp opp til € 2 500; 10 % på de neste € 2 500 og 5 % på de neste € 5 000 med et minimum på € 40, =. Bastion Hotels kan avvike fra oppgitte beløp og prosenter til fordel for Kunden.

Artikkel 8. Ansvar

8.1. Denne artikkelen gjelder kun dersom Kunden er en (juridisk) person som handler i utøvelsen av sitt yrke eller virksomhet. Når det gjelder en forbruker-kunde, er Bastion Hotels ansvar begrenset i den utstrekning loven tillater det.

8.2. Med mindre det foreligger forsett eller grov uaktsomhet fra Bastion Hotels side, aksepterer Bastion Hotels intet ansvar i noen som helst form.

8.3. Med mindre det foreligger forsett eller grov uaktsomhet fra Bastion Hotels side, aksepterer Bastion Hotels intet ansvar for skade forårsaket av eller med kjøretøyer til Gjesten.

8.4. Med mindre det foreligger forsett eller grov uaktsomhet fra Bastion Hotels side, aksepterer Bastion Hotels intet ansvar for skade som oppstår direkte eller indirekte på noen eller noe som en direkte eller indirekte følge av en defekt eller hva som helst i, i eller på noe løsøre eller fast eiendom. eiendom som Bastion Hotels er eier, leietaker eller leietaker av eller som på annen måte er tilgjengelig for Bastion Hotels.

8.5. Et ansvar for Bastion Hotels vil aldri overstige verdien av Hotellavtalen eller erstatningen for skade som dekkes av forsikringsselskapet til Bastion Hotels eller skaden som erstattet av en annen tredjepart til Bastion Hotels.

8.6. Bastion Hotels er fullstendig skadesløs av Kunden med hensyn til ethvert krav, eller uansett navn, som en Gjest og/eller en tredjepart hevder eller kan fremsette mot Bastion Hotels med hensyn til kravene, i ordets videste forstand, av hotellavtalen eller enhver annen avtale inngått av kunden. Denne plikten til å skadesløs gjelder også for Hotellavtalen dersom den er oppløst helt eller delvis uansett årsak.
Artikkel 9. Force majeure

9.1. Force majeure omfatter blant annet: sykdom blant personell som med rimelighet umuliggjør forretningsdrift, krig, krigstrussel, opprør, streik eller industriell okkupasjon, vannskader, overgrep, terrorisme, brann, flom, statlige tiltak.

9.2. Ved force majeure kan Bastion Hotels enten kansellere eller suspendere avtalen. I så fall er det ingen forpliktelse fra Bastion Hotels side til å erstatte eventuelle skader.

9.3. Ovenstående gjelder også dersom force majeure inntreffer med personer og/eller tjenester og/eller institusjoner som Bastion Hotels benytter i utførelsen av Hotellavtalen eller annen avtale. Dette inkluderer også det som skjer med de nevnte personer og/eller tjenester og/eller institusjoner som en oppsettende eller resolutiv betingelse eller mislighold av de nevnte personer og/eller tjenester og/eller institusjoner. Bastion Hotels er ikke forpliktet til å demonstrere deres innflytelse på sin virksomhet.

9.4. Artikkel 9 gjelder kun dersom Kunden er en (juridisk) person som handler i utøvelsen av sitt yrke eller virksomhet. Når det gjelder en forbruker-kunde, foreligger det kun force majeure i den grad dette er lovlig mulig.

Artikkel 10. Gjeldende lov og tvister

10.1. Nederlandsk lov gjelder for alle avtaler, uansett navn.

10.2. Med forbehold om bestemmelsene nedenfor og med mindre ufravikelige lovbestemmelser motsetter seg dette (som for eksempel med hensyn til forbrukertvister), vil alle tvister som måtte oppstå fra en avtale som disse vilkårene og betingelsene gjelder for, helt eller delvis, avgjøres av domstolen i Utrecht, med mindre Bastion Hotels foretrekker å gi det til dommeren for kundens og/eller gjestens hjemsted.

10.3. I tilfelle en tvist som, i henhold til reglene i nederlandsk prosessrett, faller innenfor den absolutte kompetansen til distriktsretten, underdistriktet, vil denne tvisten utelukkende avgjøres av den kompetente domstolen, underdistriktet.

10.4. Eventuell ugyldighet av en eller flere bestemmelser i vilkårene påvirker ikke gyldigheten av de øvrige bestemmelsene. Dersom en bestemmelse, uansett årsak, viser seg å være ugyldig, anses Bastion Hotels og Kunden og/eller Gjesten å ha blitt enige om en gyldig bestemmelse som tilnærmer den ugyldige bestemmelsen så nært som mulig i omfang og omfang.

Last ned de generelle vilkårene i PDF .

Laveste pris er garantert

Ved å bestille på Bastionhotels.nl er du garantert den laveste prisen

Gratis parkering

Bastion Hotels tilbyr alltid parkeringsplasser. Parkering er gratis på nesten alle hotellene våre.

Gratis wifi

Gratis wifi på alle Bastion Hotels, inkludert rom

Betal sikkert online, med konto eller kredittkort.
  • Ideal
  • Visa
  • Mastercard
  • American Express
  • Sofort
  • Mister Cash
  • CBC
  • JCB
  • Paypal
  • Maestro